Privacybeleid

Privacybeleid

Expedition Outdoor, gevestigd aan Hardenbergerweg 27 7778 HP Loozen (kvk:52392422), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je (mogelijk) van onze diensten gebruik wilt maken. Het uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens bewaren dan nodig geacht wordt.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Mochten er vragen/klachten zijn kunt u contact opnemen middels onderstaande gegevens:
Website: www.expeditionoutdoor.nl
Telefoonnummer: 06-21840822
Mailadres: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier en te reserveren via onze webshop, waarbij u wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Naam, adres, postcode, email, telefoonnummer, datum en aantal personen zijn verplicht bij het invullen van het contactformulier. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hetzelfde geldt voor de verkregen informatie via de mail, per telefoon of middels een gesprek. Daarnaast worden de gegevens bewaard voor marketing doeleinden.

Expedition Outdoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je (mogelijk) gebruik maakt van onze diensten en/of producten omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– Ras
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Bij het opvragen van informatie via onze website over diensten en/of producten is registratie vereist. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, diensten en/of producten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Expedition Outdoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Informatie verstrekken over onze diensten en/of producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Expedition Outdoor analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
GPS-Trackers op onze boten.
Al onze boten zijn voorzien van GPS-Trackers. Dit om ten alle tijden te kunnen zien waar onze boten zich bevinden. In geval van pech, verlies o.i.d. snel actie te kunnen ondernemen en bij vermoeden van misbruik snel te kunnen schakelen en deze informatie met de bevoegde autoriteiten te kunnen delen en overhandigen. Door bevestiging van onze dienstverlening geeft u akkoord dat u op de hoogte bent de standaard aanwezigheid van deze GPS-Trackers in onze boten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig bewaard om uw overeenkomst te kunnen uitvoeren of wettelijk verplicht is. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal zeven jaar voor overige doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Expedition Outdoor verwijdert alle persoonsgegevens na 7 jaar, gerekend vanaf het moment van uw laatste aankoop.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Expedition Outdoor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en wij geven de gegevens uitsluitend door aan onze partners mits deze partners (mogelijk) betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Foto’s, video, reclame.

Bij Expedition Outdoor worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop de bezoekers (mogelijk) geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites, social media, werving- en promotiemateriaal. Door bevestiging van onze dienstverlening geeft u akkoord voor het maken van foto’s/video’s/geluidsopname etc.
Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om voor aanvang aan te geven dat er geen privacy gevoelige opnames gemaakt mogen worden.
Gezien het grote aantal foto’s en de vele bezoekers is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Expedition Outdoor gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto en/of video, dan zal deze op uw verzoek worden verwijderd.
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per e-mail
– via social media
– per telefoon

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Expedition Outdoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Expedition Outdoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Expedition Outdoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06-21840822 of [email protected]