Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Expedition Outdoor

Algemene voorwaarden van Expedition Outdoor, gevestigd aan Hardenbergerweg 27 7778 HP Loozen (kvk:52392422)  voor eendaagse en meerdaagse activiteiten en arrangementen.

Voorwaarden voor activiteiten

Deze voorwaarden treden in werking per 10 januari 2015 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

Artikel 1:  Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor; ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.
Arrangement: Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.
Activiteit: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.

Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid:
Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.
Meerdaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen.
Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.

Ondernemer degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt.
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;

Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit
Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Expedition Outdoor gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.

De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de
overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van Expedition Outdoor. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Expedition Outdoor, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

(alleen van toepassing bij een afgesproken aanbetaling.)

Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

(alleen van toepassing bij een afgesproken aanbetaling.)

De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden

b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is

c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden

d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Pagina-einde

Artikel 5: Annulering

Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de
ondernemer. Deze bedraagt:
Bij annuleringen minder dan 14 dagen voor plaatsvinden van de activiteit(en) alleen de gemaakte kosten die direct verband houden met de overeenkomst. (specifiek aangekochte/ gehuurde materialen, locatiehuur e.d.)
-Bij annulering minder dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen met een minimum van de direct verband houdende gemaakte kosten voor de overeenkomst.
-Bij annulering 3 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 70% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

-Bij annulering 2 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 80% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

-Bij annulering 1 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 90% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

-Bij annulering op de dag zelf van het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.
De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit  is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel
als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.

Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient
hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit
alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds
betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit.
Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer – door een
ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,

b. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de  activiteit schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend.

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats telling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval de weersomstandigheden de geplande activiteit(en) onmogelijk of gevaarlijk maakt.
De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten  indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd  kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de dan geldende Polis-norm per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

De contractant is aansprakelijk voor schade of kwijtraken aan of van materialen van Expedition Outdoor. De nieuwwaarde van de kwijtgeraakte/ beschadigde materialen zal in rekening gebracht worden bij de contractant.
De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing